Regulamin sprzedaży internetowej www.zajazd-jurajski.pl/zamowienia

I. Postanowienia ogólne

1.   Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów gastronomicznych przez restaurację Zajazd Jurajski ( P.H.U. „JURAPOL” Agnieszka Skarbek – Kozietulska ) z siedzibą w Częstochowie 42-200, al. Wojska Polskiego 275, NIP: 573 254 03 94 za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.zajazd-jurajski.pl/zamowienia  („System”).

2.   Restauracji Zajazd Jurajski przysługują wszelkie prawa do Systemu.

3.   Sprzedaż produktów gastronomicznych odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem“), a Restauracją Zajazd Jurajski („Umowa“).

4.   Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

II. Przedmiot działalności Restauracji Zajazd Jurajski

1.   Przedmiotem działalności Restauracji Zajazd Jurajski jest sprzedaż produktów gastronomicznych, na które składają się przystawki, zupy, dania główne, desery oraz napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Tworzą one Menu, które może ulegać ciągłym zmianom.

2.   Informacje o produktach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Systemu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Dane Klienta

1.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy, złożenia i realizacji zamówienia. Przez wypełnienie formularza Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia.

2.   W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówienia. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email;

3.   Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Restauracja Zajazd Jurajski nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

4.   Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).

5.   Restauracja Zajazd Jurajski jest administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

6.   Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Restauracji Zajazd Jurajski i przetwarzane w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia przez Restaurację Zajazd Jurajski, w tym wystawienia faktury, i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

7.   Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, co do ich przetwarzania, w dowolnym momencie. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie Restauracji Zajazd Jurajski.

8.   Zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Restauracji Zajazd Jurajski.

IV. Realizacja zamówienia.

1.   Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Koszykiem.

2.   Zamówienia dzienne przyjmowane są w godzinach pracy Systemu zamówień online Restauracji Zajazd Jurajski, czyli poniedziałek – niedziela od 8.00 do 20.15, natomiast realizowane w godzinach 12:45 – 20:45. Zamówienia, które spłyną po godzinach wyznaczających czas pracy Restauracji Zajazd Jurajski, nie będą realizowane.

3.   Krok 1 – dodanie produktów, które chcemy zakupić do koszyka.

4.   Krok 2 – wybór dostępnych promocji oraz prawidłowości zamówienia (wybór produktów/ilość).

5.   Krok 3 – wybór formy uwierzytelnienia (zakupy bez rejestracji).

6.   Krok 4 – wybór adresu dostawy/odbioru osobistego oraz formy płatności. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, podanie niezbędnych danych. W przypadku nie przekroczenia minimalnej wartości zamówienia dla danej ulicy system wyświetli odpowiedni komunikat.

7.   Krok 5 – zatwierdzenie zamówienia – system wyświetli numer oraz podsumowanie zamówienia.

8.   Umowę między Klientem a Restauracją Zajazd Jurajski uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja Zajazd Jurajski potwierdzi Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji podając czas dostawy lub odbioru osobistego zamówienia.

9.   Wycofanie złożonego zamówienia lub zmiana treści złożonego zamówienia jest możliwa jedynie drogą telefoniczną na numer +48 (34) 361 41 16, w ciągu 10 minut od momentu złożenia zamówienia.

10.         Minimalna wartość zamówienia w godzinach 8.00-20.15 (poniedziałek-niedziela) wynosi: 35 PLN brutto w określonej strefie.

11.         Prezentowane w systemie zdjęcia potraw są tylko przykładowe. Wygląd zamawianych potraw może odbiegać od tych prezentowanych na zdjęciach.

12.         Restauracja Zajazd Jurajski zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadkach:
a. wystąpienia braku produktów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia;
b. wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających realizację zamówienia.

13.         W przypadku odmowy realizacji zamówienia Restauracja Zajazd Jurajski zobowiązuje się do poinformowania Klienta drogą telefoniczną lub mailową o przyczynie rezygnacji.

V. Ceny i płatności

1.   Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2.   Restauracja Zajazd Jurajski zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez uprzedzenia w razie zamiany cen produktów gastronomicznych w Restauracji Zajazd Jurajski. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone. W razie braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

3.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.   Możliwe są następujące formy płatności:

·         Pobranie gotówka – zapłata za zamówienie w trakcie odbierania zamówienia z siedziby Restauracji Zajazd Jurajski;

·         Pobranie karta – płatne kartą płatniczą, kartą kredytową, zapłata za zamówienie w trakcie odbierania zamówienia z siedziby Restauracji Zajazd Jurajski

·         Przedpłata – płatność kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem poprzez Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze:

·         Visa

·         Visa Electron

·         MasterCard

·         MasterCard Electronic

·         Maestro

5.   Płatność w formie przedpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza lub karta kredytową tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze. Przypadki nadużyć wykryte przez Restaurację Zajazd Jurajski będą zgłaszane właściwym organom ścigania.

6.   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Restauracja Zajazd Jurajski dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.   W przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem lub płatności elektronicznej, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.

VI. Dostawa

1.   Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Częstochowy.

2.   Koszt dostawy jest zawarty w kwocie zamówienia.

3.   Zamówiony produkt gastronomiczny dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem dostawcy Restauracja Zajazd Jurajski lub poprzez odbiór własny w siedzibie Restauracji Zajazd Jurajski.

4.   Termin dostawy w potwierdzeniu przez system jest szacunkowy i zależy od obciążenia restauracji w danym momencie. Restauracja Zajazd Jurajski zobowiązuje się dotrzymać podanych terminów dostawy, a w przypadku, gdy czas ulegnie wydłużeniu powiadomić Klienta o tym fakcie.

5.   W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny.
W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi zaznaczyć opcję „Wystawić fakturę” podczas potwierdzania zamówienia. Do wystawienia faktury Klient musi przy rejestracji bądź podczas składnia zamówienia podać wszystkie niezbędne dane.

6.   Ryzyko za nieprawidłową dostawę ponosi Restauracja Zajazd Jurajski, wszelkie nieprawidłowości z winy dostawcy (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będą realizowane przez Restaurację Zajazd Jurajski.

7.   Restauracja Zajazd Jurajski nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację dostawy.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1.   Klienci mają prawo składać Restauracji Zajazd Jurajski reklamacje dotyczące dostarczonych produktów gastronomicznych, jak również usług przewidzianych Regulaminem.

2.   Reklamacje należy składać na adres: Biuro@zajazd-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby Restauracji Zajazd Jurajski, Al. Wojska Polskiego 275, 42-200 Częstochowa.

3.   Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę złożenia zamówienia lub próby rejestracji, datę realizacji zamówienia, adres realizacji zamówienia, numer zamówienia oraz opis zastrzeżeń.

4.   Restauracja Zajazd Jurajski ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Restauracja Zajazd Jurajski zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

VIII. Prawa autorskie

1.   Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Osoby, które naruszą powyższe postanowienie będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

IX. Rozwiązanie Umowy

1.   Klient może rozwiązać Umowę i wystąpić o zamknięcie swojego konta, a tym samym zrezygnować z dokonywania zamówień produktów gastronomicznych Restauracji Zajazd Jurajski za pomocą Internetu, Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Restaurację Zajazd Jurajski oświadczenia o rozwiązaniu Umowy wysłanego na adres: Biuro@zajazd-jurajski.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail. Restauracja Zajazd Jurajski usuwa dane Klienta z Systemu.

2.   Zamówienia złożone i potwierdzone przez Klienta przed otrzymaniem przez Restaurację Zajazd Jurajski oświadczenia o rozwiązaniu Umowy zostaną zrealizowane.

3.   Restauracja Zajazd Jurajski może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, w przypadku nieuregulowania płatności za produkty gastronomiczne Restauracji Zajazd Jurajski.

4.   Restauracja Zajazd Jurajski może rozwiązać Umowę z Klientem z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia z podaniem przyczyny.

X. Postanowienia końcowe

1.   Regulamin wchodzi w życie dnia 24.10.2020 roku.

2.   Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie.

3.   Regulamin dostępny jest w Systemie, na stronie internetowej: www.zajazd-jurajski.pl/zamowienia oraz wyłożony jest w siedzibie Restauracji Zajazd Jurajski.

4.   W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000, Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Restauracją Zajazd Jurajski a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla danej sprawy.