Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.   Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Skarbek – Kozietulska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą P.H.U. „JURAPOL” Agnieszka Skarbek – Kozietulska ( Zajazd Jurajski ) z siedzibą w Częstochowie 42-200, al. Wojska Polskiego 275.

2.   Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym posiadaczy Konta oraz subskrybentów newslettera. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów albo realizacji usługi subskrypcji newslettera.

3.   Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

1.   za zgodą pobieraną w przypadku subskrypcji newslettera lub założenia i obsługi Konta ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),

2.   w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

3.   w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

5.   Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia.

6.   Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.

7.   Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.

8.   Subskrybentowi newslettera lub Klientowi przysługuje prawo do:

1.   żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,

2.   cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3.   wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4.   wniesienia sprzeciwu:

·         gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

·         w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9.   W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

10.         Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).